Procesbeschrijving van het bieden in Bridge.

Het bieden:
Bridge wordt gespeeld in tweetallen. Samen met uw partner vormt u een team.
Alvorens te gaan spelen sluit u met uw partner een contract over het aantal slagen dat u samen denkt te kunnen halen. Door te "bieden" stelt u de gezamenlijke speelkracht die u met uw partner heeft vast.
Behalve het aantal slagen dat u denkt te halen, geeft een contract de speelsoort aan waarmee u dit denkt te kunnen bereiken, met een Troefkleur of zonder een Troefkleur (Sans Atout).

Communicatie:
Het bieden is een "taal" die u gebruikt om aan uw partner mee te delen over welke kaarten u beschikt, zonder deze met name te noemen. Met elk bod wordt nieuwe informatie over het aantal te behalen speelslagen toegevoegd aan wat reeds bekend is. Een bod zegt iets over de lengte van de "kleuren"en de puntenkracht van de kaarten. U probeert vast te stellen hoeveel hoogste kaarten u samen met uw partner heeft om slagen te kunnen maken en hoe de kaarten over de kleuren zijn verdeeld.
U begint het bieden met een globale omschrijving van uw kaarten. In het verdere verloop van het biedproces gaat u uw kaarten steeds nauwkeuriger omschrijven.
Wanneer beide "handen" voldoende zijn omschreven, kan het eindcontract worden vastgesteld.

Biedsysteem:
Om informatie uit te kunnen wisselen heeft u een gemeenschappelijk taal nodig. Deze taal bestaat uit een biedsysteem dat u met uw partner heeft afgesproken.
In tegenstelling tot de biedregels staat het u vrij zelf afspraken te maken over de wijze waarop u informatie uitwisselt over uw kaarten. In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van een bestaand stelsel aan afspraken zoals het ACOL biedsysteem.
Een biedsysteem legt zo nauwkeurig mogelijk vast welk bod u uitbrengt gezien de kaarten die u heeft. Doordat uw partner de betekenis van een uitgebracht bod kent, verschaft u hem informatie over de kaarten waarover u beschikt.

De uitwisseling van informatie betreft zowel de hoogte van het contract dat u afsluit als de speelsoort waarmee u dit denkt te bereiken. De hoogte van het contract betreft het aantal punten waarover u beschikt.De speelsoort hangt samen met de verdeling van de kaarten over de verschillende kleuren. De kleur waarin u de meeste kaarten heeft is het meest geschikt om als Troefkleur te dienen. Zijn de kaarten regelmatig over alle vier de kleuren verdeeld dan kunt u Sans Atout spelen.

De hoogte van het contract:
De hoogte van uw contract is afhankelijk van uw speelkracht, dwz het aantal keren dat u een hogere kaart kunt opgooien dan uw tegenstander om slagen te maken.
Er bestaat een verband tussen het aantal hoogste kaarten, de honneurs dat u heeft en het aantal speelslagen dat u kunt maken.
De honneurs waarmee u slagen kunt maken worden met punten gewaardeerd.

Honneurs zijn de 5 hoogste kaarten van de 13 kaarten van een kleur:Aas,Heer,Vrouw,Boer,Tien.
Alleen de 4 hoogste "Honneurs" worden met punten gewaardeerd
Aas 4 punten
Heer 3 punten
Vrouw 2 punten
Boer 1 punt

Onderdeel van het bieden is het vaststellen van de gezamenlijke puntenkracht van uw Honneurs.
Om een contract te kunnen spelen heeft u een minimaal aantal punten nodig. In totaal zijn er 40 punten te verdelen.Voor het afsluiten van contracten geldt dat u over de meerderheid van het aantal beschikbare punten moet kunnen beschikken.
Met 20-25 punten kunt u één van de lagere deelscore contracten afsluiten.
Voor manche contracten gelden hogere eisen. Voor Manche contracten in een hoge kleur en Sans Atout heeft u minstens 25 punten nodig, een Manche in een lage kleur vraagt om minstens 27 punten.
Voor slem contracten gelden nog hogere eisen. Voor de benodigde punten voor een Slem contract:klik hier:

De speelsoort:
De speelsoort geeft aan op welke wijze u het contract denkt te halen. U kunt zowel mèt als zònder Troef spelen. Heeft u samen met uw partner een uitgesproken lange kleur dan speelt u met een Troefkleur. Zijn de kaarten regelmatig over alle kleuren verdeeld dan speelt u zonder Troef.

Biedruimte
De mogelijkheid om informatie uit te wisselen wordt beperkt door de biedruimte die u heeft.
Biedruimte bestaat uit het aantal biedrondes dat u heeft om informatie met uw partner uit te wisselen alvorens u tot een Eindcontract komt.
U heeft slechts een beperkt aantal biedrondes tot uw beschikking om informatie uit te wisselen. Elk bod dient hoger te zijn dan het voorafgaande bod. U dient op de hoogte te zijn van elkaars kaarten voordat u het biedniveau overschrijdt waarop u een haalbaar contact af kunt sluiten zonder down te gaan.

Om een bepaald aantal slagen te kunnen maken heeft u een minimum aantal punten nodig. De biedruimte wordt bepaald door het gezamenlijk aantal punten.
Globaal aantal punten dat u nodig heeft om een contract te maken:
  SANS ATOUT
TROEF
aantal punten
(gezamenlijk)
slagen
contract
slagen
contract
20-22
7
1
8
2
23-24
8
2
9
3
25-26
9
3
10
4
27-29
10
4
11
5
30-32
11
5
12
6
33-36
12
6
13
7
37+
13
7
13
7

Hoe minder punten u heeft des te lager is het biedniveau waarop u nog een contract kunt afsluiten. Heeft u samen met uw partmer 20-21 punten dan kunt u alleen het 1e biedniveau benutten om informatie uit te wisselen.
Overstijgt u dit biedniveau dan kunt u gemakkelijk down gaan.

Het is van belang op economische wijze gebruik te maken van de biedruimte zodat lagere niveau's optimaal benut worden voor het uitwisselen van informatie alvorens op het hoogst mogelijke niveau een contract af te sluiten.
Het maken van sluitende afspraken met uw partner is een middel om op efficiënte wijze om te gaan met de beperkte biedruimte die u heeft.

De strategie:
Alleereerst stelt u vast of u kunt spelen.

Passen of bieden:
De vier hoogste honneurs in het spel vertegenwoordigen gezamenlijk 40 punten.
Wanneer tijdens het bieden blijkt dat u met uw partner over de meerheid van de punten beschikt kunt een contract sluiten.Zonder die meerderheid past u en speelt de tegenpartij.
Indien u besluit te bieden bepaalt u vervolgens de aard en de hoogte van het contract.

Aard van het contract:
Door een bod uit te brengen in een kleur oppert u een voorkeur voor een troef kleur. Behoudens conventionele biedingen, zegt een bod in een kleur iets over de lengte van die kleur. U geeft aan "lengte" te hebben in die kleur.
Wanneer u gezamenlijk over minstens 8 kaarten in een kleur beschikt is deze geschikt om als Troefkleur te fungeren. U gaat op zoek naar een fit in die kleur.
Biedt u Sans Atout dan geeft u aan dat uw kaarten gelijkmatig over de vier kleuren zijn verdeeld. Wanneer alle kleuren "gedekt" zijn heeft u een geschikte kaartverdeling om Sans Atout te spelen. Met een 4-3-3-3, een 4-4-3-2 of een 5-3-3-2 verdeling zijn uw kaarten gelijkmatig over de 4 kleuren verdeeld.
Uw partner kan door dezelfde kleur te bieden uw bod steunen of door een andere kleur te bieden zijn voorkeur uitspreken voor een andere troefkleur. Beschikt hij over een regelmatige verdeling dan kan hij zijn voorkeur uitspreken voor een Sans Atout contract.
Doorgaans zal de speelsoort vast staan als deze twee keer is geboden.

De keus voor een speelsoort hangt niet alleen af van uw kaartverdeling maar tevens van de score die u ermee kunt behalen.
Indien u op vergelijkbare biedniveau's de keus heeft uit meerdere speelsoorten gaat uw voorkeur uit naar een Troef contract in een hoge kleur doordat dit de hoogste score oplevert.
Daarna komt een sans atout contract in aanmerking. Een contract in de lage kleuren is de laatste optie.
Klik hier voor de scores van de verschillende speelsoorten.

Hoogte van het contract:
De puntenkracht blijkt uit de hoogte van het bod.
U kunt door een bod op het zelfde niveau, één niveau hoger of door een sprongbod globaal aangeven over hoeveel punten u beschikt.
Behalve van de puntenkracht die uw Honneurs vertegenwoordigen, hangt de hoogte van het contract af van de score die u hiermee kunt behalen.
Een score wordt samengesteld uit de punten die u per slag maakt en de premie voor het behalen van een contract. De punten die u per slag verdient blijft gelijk ongeacht de hoogte van het contract. De te behalen premies daarentegen zijn afhankelijk van de hoogte van een contract.
Bridge kent een drietal premies. Premies voor:
•Deelscore contracten
•Manche contracten
•Slem contracten

Zodra de speelsoort vast staat past u tenzij u door het bieden van een hoger contract een hogere premie verdient.
Tenzij u sterk genoeg bent voor een contract met een hogere premie houdt u de bieding zo laag mogelijk. Voor contracten met gelijkblijvende premie wordt de score bepaald door het aantal (over)slagen dat u tijdens het spelen maakt. Sluit u een hoger contract met dezelfde premie dan vergroot u hiermee het risico dat de score wordt bepaald door downslagen.

Deelscore contract:
Indien u gezien uw puntenkracht bent aangewezen op een Deelscore contract zult u zodra de speelsoort vast staat, de bieding zo laag mogelijk houden om het onnodige risico te vermijden dat u down gaat. De Deelscore-premie blijft gelijk ongeacht de hoogte van het contract. De score wordt bepaald door de (over)slagen die u maakt.

manche
Met voldoende puntenkracht heeft een Manche contract de voorkeur boven een Deelscore contract gezien de hogere premie die u hiermee kunt verdienen.

Slem:
In uitzonderlijke gevallen heeft u samen met uw partner voldoende punten om een slem contract te spelen.

Het bieden in de praktijk:
Alvorens aan het bieden deel te nemen, stelt u uw speelkracht vast van de kaarten die u in uw hand heeft.
Om uw speelkracht te kunnen bepalen, d.w.z het aantal slagen dat u denkt te kunnen maken, telt u de lengte van uw kleur (het aantal kaarten dat u in een "kleur"heeft) en het aantal punten van de kaarten die u in uw hand heeft.

Punten:
Tel de aan de honneurs toegekende punten bij elkaar op.

Alleen de 4 hoogste "Honneurs" worden met punten gewaardeerd
Aas 4 punten
Heer 3 punten
Vrouw 2 punten
Boer 1 punt

Kaartverdeling:
Tel het aantal kaarten in uw lange kleuren, de kleuren waarin u een 4-kaart of langer heeft.

Er zijn 4 kleuren in het spel:
De " kleuren" zijn verdeeld over de 13 kaarten die u heeft.
-"renonce": u heeft 0 kaarten in die kleur.
-"singleton": u heeft één kaart in die kleur
-"doubleton": u heeft twee kaarten in die kleur.
-4 kaart :u heeft 4 kaarten in die kleur.
-5 kaart : u heeft 5 kaarten in die kleur.
Enz

Opties:
Nadat u uw kaarten heeft gewaardeerd maakt u een keus uit een aantal opties die u ter beschikking staan. Elke biedfase levert nieuwe opties op waaruit u een keuze maakt.
Afhankelijk van de biedfase heeft u eén of meer van de volgende opties tot uw beschikking waaruit u kunt kiezen.
•Pas
•een Nieuwe Kleur bieden.
•Sans Atout bieden.
•het bod van uw partner steunen door deze te verhogen.
•een eerder bod herbieden.

Het ACOL biedsysteem schrijft voor elke fase in het bieden voor welke keuzemogelijkheid preferent is gezien de puntenkracht en de lengte van uw kleuren.

De Opening:
Het bieden begint met het bod van de "Openaar". Aan de hand van de gevonden waarden van zijn kaarten maakt hij een keus uit de verschillende opties zoals beschreven in het biedsysteem dat hij hanteert.

Een bod houdt in ieder geval in:
•Een voorstel om met of zonder troef te spelen.
•De hoogte van het contract waarop hij wil spelen.

Met het bod dat hij uitbrengt verschaft hij zijn partner informatie over de kaarten waarover hij beschikt.
Door de Bieding te openen in een Troefkleur geeft hij aan dat hij een minimaal aantal punten en minstens 4-kaarten in die kleur heeft. Door met Sans Atout te openen geeft hij met een bepaald aantal punten aan dat zijn kaarten regelmatig over alle vier de kleuren zijn verdeeld.
Door op een lager of een hoger biedniveau te openen geeft hij zijn puntenkracht aan.
Klik hier voor de opties die tijdens de Opening ter beschikking staan.

Het Bijbod:
De partner van de Openaar doorloopt vergelijkbare stappen. Hij stelt de waarde van zijn kaarten vast en vergelijkt de gevonden waarden met de beschikbare opties.
Hij heeft een aantal mogelijkheden tot zijn beschikking zijn voorkeur voor een beoogd contract kenbaar te maken.
Hij kan:
•passen.
•het bod van zijn partner steunen.
•een nieuwe speelsoort voorstellen.

Passen:
Door te passen geeft hij aan dat hij onvoldoende punten heeft om zich in de bieding te mengen.

Steunen:
Door de Troefkleur te steunen geeft hij aan dat hij eveneens lengte heeft in de reeds geboden kleur heeft. Gezamenlijk zijn er minstens 8 kaarten in een kleur, voldoende om als Troefkleur te fungeren.
Door een Sans Atout bod te steunen geeft hij aan dat hij eveneens over een regelmatige verdeling beschikt. Wanneer een Troefkleur of Sans Atout twee keer is geboden, is de speelsoort doorgaans vastgesteld.

Nieuwe speelsoort:
Hij kan zelf een speelsoort voorstellen, hetzij door een Nieuwe kleur te bieden die als troef kan fungeren of anders met een regelmatige verdeling Sans Atout bieden.

Klik hier voor de opties die tijdens het Bijbod ter beschikking staan.

De Herbieding:
Als antwoord op het Bijbod kan de Openaar:
•passen.
•het bod van zijn partner steunen.
•een nieuwe speelsoort voorstellen.
•zijn Openingsbod herbieden.

De Openaar past op het Bijbod indien zijn partner het eindcontract heeft geboden. Er is geen aanleiding verder te bieden.
Beschikt hij over voldoende punten om in de gekozen speelsoort een hoger contract af te sluiten zal hij nogmaals een bod uitbrengen in de kleur van het Bijbod. Door het bod van zijn partner te steunen is in veel gevallen de speelsoort bepaald.
Indien hij over onvoldoende lengte beschikt in de kleur die zijn partner heeft geboden, kan hij met minstens een 4-kaart in een kleur besluiten wederom een nieuwe kleur te bieden of anders met extra lengte in zijn eerder geboden kleur zijn Openingsbod nog een keer herhalen.
Tekent er zich geen fit af in een kleur dan kan hij alsnog besluiten zijn voorkeur voor Sans Atout als speelsoort uit te spreken.

Klik hier voor de opties die tijdens de Herbieding ter beschikking staan.

Vervolgbiedingen.
Gebruikmakend van beschikbare opties worden de biedingen voortgezet tot er voldoende informatie is uitgewisseld om tot een eindcontract te komen.