Doublet

Doublet is een nuttig instrument in de strijd om de hoogste score.
Oorspronkelijk was doublet ervoor bedoeld om een straf op te leggen aan de tegenpartij wanneer zij te hoog boden. Het doubleren van een te hoog bod van de tegenpartij levert extra punten op wanneer ze down gaan.
Strafdoubletten op laag niveau komen echter maar zelden voor.
Om de mogelijkheid van 'doublet' op lagere biedniveau's toch te kunnen gebruiken, kan aan "doublet" ook een andere betekenis worden gegeven dan alleen het "straffen" van de tegenpartij. Op het 1e of 2e biedniveau heeft Doublet veelal een andere betekenis gekregen zoals het verschaffen van informatie aan de partner.

Soorten Doubletten:
De doubletten kunnen in drie categorieŽn worden ingedeeld:
-Strafdoublet.
-Informatieve doubletten.
-Overige doubletten.

Strafdoublet:
Het down spelen van een te hoog bod van de tegenpartij.
Straf Doublet

Informatieve Doubletten:
Op een informatiedoublet wordt partner 'dringend verzocht' iets te bieden.
Het doublet kan in verschillende situaties worden gebruikt. De overeenkomst is echter altijd dat het partner verzoekt te bieden.
De meest voorkomende informatieve doubletten zijn het:
Informatie Doublet
Teruggekaatst Doublet
Negatief Doublet
Uitkomst Doublet
Heropenings Doublet

Overige Doubletten:
De voornaamste functie van de overige doubletten is het open houden van de bieding als dit voortijdig dreigt te worden beŽindigd.
Competitief Doublet
Support Doublet

Klik hier voor een overzicht van de doubletten.

Regels.
Er zijn een aantal regels die het mogelijk maken de Strafdoubletten van de Informatieve doubletten te onderscheiden.
-Doublet na een Sans Atout bieding hetzij door de tegenpartij hetzij door partner is steeds voor straf.
-Als partner reeds heeft geboden is een Doublet voor straf. Heeft partner niet geboden dan is een Doublet informatief.
-Hoe lager het biedniveau des te minder snel wordt voor straf gedoubleerd. Een Manche contract doubleren is altijd voor straf.

De "overige doubletten" maken inbreuk op deze regels.
Om de Overige doubletten te onderscheiden van de Informatieve- en de Strafdoubletten bent u aangewezen op de afspraken met uw partner.

Afgezien van de bijzondere situaties waarin doubletten uit de categorie "overig" worden toegepast, zijn er een aantal situaties te onderscheiden voor het toepassen van Straf- en Informatie Doubletten. Elk van die situaties vragen om een andere afweging en een ander oogmerk om te doubleren.

Alleen een bod van de tegenpartij kan worden gedoubleerd.
Doublet kan worden geboden na:
-de Opening van de tegenpartij.
-het Bijbod van de tegenpartij.
-het Volgbod van de tegenpartij.

Doublet na de Opening van de tegenpartij:
De Opening van de tegenpartij doubleren kan zowel informatief als voor straf zijn, afhankelijk van de soort Opening.

Opening in een kleur => informatie doublet
tegenpartij partner
opening in een kleurdoublet

Doublet van uw partner na de Opening in een kleur door de tegenpartij is steeds informatief.
Het zal niet voorkomen dat een Openingsbod in een kleur direct voor straf wordt gedoubleerd. Een doublet na een Openingsbod in een kleur is informatief en vraagt partner te bieden.

Opening in Sans Atout =>straf doublet
tegenpartij partner
opening in Sans Atoutdoublet

Doublet van uw partner van een Opening in Sans Atout door de tegenpartij is altijd een "strafdoublet".
Na een Sans Atout opening kennen we geen "informatie doubletten". Zie ook het doublet na een SA Opening.

Doublet na een Volgbod:
Na een Volgbod kan er zowel door de Bijbieder als door de Openaar worden gedoubleerd.

Zie ook het doublet na een Volgbod

Doublet door de Bijbieder na een Volgbod:
Na een Volgbod door de tegenpartij kan een Doublet zowel Negatief (informatief) als voor straf zijn.
Het negatieve doublet biedt de mogelijkheid informatief te doubleren wanneer het Volgbod het voorgenomen Bijbod verhindert.
Indien u het Negatieve Doublet toepast, bent u aan gewezen op strafpas om een na Opening in een kleur, een Volgbod in een kleur voor straf te doubleren.
Na een Opening in Sans Atout door uw partner is het doubleren van een Volgbod steeds voor straf.
Ook na een Opening in een kleur door uw partner is het doubleren van een Volgbod in Sans Atout altijd voor straf.

Strafdoublet:
partner tegenpartij partner
opening in Sans AtoutVolgbod in een kleur(straf)doublet

Doublet van een Volgbod van de tegenpartij na een Opening in Sans Atout door uw partner is altijd een "strafdoublet".
Na een Sans Atout opening kennen we geen "informatie doubletten".

partner tegenpartij partner
Opening in een kleurVolgbod in Sans Atout(straf)doublet

Na een Opening in een kleur is een Doublet van een volgbod in Sans Atout steeds voor straf. Zie ook het doublet na een Volgbod in Sans Atout.

Negatief doublet:
partner tegenpartij partner
opening in een kleurVolgbod(negatief)doublet

Wanneer u met uw partner afspreekt het "Negatieve Doublet" te hanteren, kan het doubleren van een Volgbod van de tegenpartij na de opening in een kleur door uw partner alleen Informatief zijn. Na een Opening in een kleur kunt u alleen door middel van een strafpas doubleren.

Doublet door de Openaar na een Volgbod:
Heeft partner een Bijbod geboden dan is het doublet van het Volgbod voor straf. Zoniet dan is het doublet Informatief.
Zoals uit het doublet na een Volgbod blijkt, geldt ook hier dat zolang partner niet heeft geboden een Doublet tijdens de Herbieding na een Volgbod door de tegenpartij informatief is.

informatiedoublet:
partner tegenpartij partner tegenpartij
opening in kleurpaspasvolgbod
(info)doublet

strafdoublet:
partner tegenpartij partner tegenpartij
opening in kleurpasbijbodvolgbod
(straf)doublet

Doublet na een bijbod
Voorafgaand aan het Bijbod van de tegenpartij kan partner hebben gepast, een Volgbod of een Informatie Doublet hebben geboden.
•partner heeft een Volgbod geboden =>straf doublet
•partner heeft een Informatiedoublet geboden =>teruggekaatst doublet
•partner heeft niet geboden=> informatie doublet

Zie ook het doublet na een Bijbod

Doublet na een bijbod/partner heeft geboden.
tegenpartij partner tegenpartij partner
opening in een kleur-volgbod
-informatie doublet
Bijboddoublet

Partner heeft geboden.
-Volgbod:
Partner heeft een Volgbod geboden.
Een Doublet van het Bijbod door de tegenpartij is voor straf.

-Informatie Doublet:
Voorafgaand aan het Bijbod van de tegenpartij kan partner een informatie doublet hebben gegeven.
Een doublet na een Informatie Doublet van partner is een teruggekaatst doublet


Doublet na een bijbod/partner heeft niet geboden.
tegenpartij partner tegenpartij partner
opening in een kleurpasBijboddoublet

Partner heeft niet geboden.
Indien uw partner geen Volgbod heeft geboden is een doublet van het Bijbod van de tegenpartij altijd informatief.
Tenzij de partner reeds heeft geboden, zijn doubletten op een deelscore van de tegenpartij altijd informatief.
Zonder bod van partner is een Doublet op een deelscore van de tegenpartij altijd informatief, tenzij de speler die doubleert in een eerdere biedronde zelf heeft gepast.